Integritetspolicy Samarbetspartner

iStock-488386132.jpg
 

Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur OrbitOne AB, org. nr 556459-1906, Box 170, 372 22 Ronneby, email: dataprivacy@orbitone.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, GDPR.

 

Ändamålet

Vi samlar in uppgifter så som Namn, telefonnummer och mailadress i syfte som kontaktperson för en kund/leverantör eller annan samarbetspartner.

 

Laglig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägning.
Behandlingen av personuppgifter kan även baseras på ett avtal i de fall det finns för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig som samarbetspartner.

 

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov och ett samarbete mellan dig och OrbitOne AB.

 

Vem lämnar vi ut uppgifter till?

OrbitOne AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till annan part utan används enbart inom koncernbolaget.

Undantaget är att vi lämnar kontaktuppgifter för leverans av gods till distributörer.

 

Dina rättigheter

OrbitOne AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning

OrbitOne AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära tillgång samt rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifterna.

Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigande skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du har invändningar, önskar rättelse eller radering, ska du maila till dataprivacy@orbitone.se

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter

OrbitOne AB
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby
dataprivacy@orbitone.se